REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  

do Publicznego Przedszkola “Świat Dziecka”,

Kraków, ul. Chełmońskiego 148/22, 134/23

na rok szkolny 2021/2022

Komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do

 Publicznego Przedszkola “Świat Dziecka” w Krakowie na rok szkolny 2021/2022

 1. Kandydaci przyjęci :
 1. B. Jakub
 2. B. Natalia
 3. C. Patryk
 4. G. Iga
 5. H. Aleksander
 6. J. Szymon
 7. K. Róża
 8. K. Julianna
 9. K. Jakub
 10. K. Karol
 11. K. Tamara
 12. N. Lilianna
 13. N. Szymon
 14. P. Wiktoria
 15. R. Filip
 16. S. Antonina
 17. S. Aleksandra
 18. Ś. Maria
 19. W. Zofia
 1. Kandydaci nieprzyjętych:
 1. B. Nina
 2. B. Julian
 3. B. A. Teresa
 4. C. Szymon
 5. D. Stefan
 6. G. Witold
 7. H. Blanka
 8. J. Filip
 9. J. Samia
 10. K. Stanisław
 11. L. Jakib
 12. M. Filip
 13. M. Rozialia
 14. M. Antonina
 15. N. S. Aleksander
 16. P. Miłosz
 17. R. Dariia
 18. R. Krzysztof
 19. R. Jan
 20. S. Leon
 21. Ś. Stanisław
 22. W. Apolonia
 23. W. Maja
 1. Lista kandydatów

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola “Świat Dziecka”,

Kraków, ul. Chełmońskiego 148/22na rok szkolny 2021/2022

Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem Nr 1/2021 organu prowadzącego Publicznego Przedszkola “Świat Dziecka” w Krakowie z dnia 26.03.2021 r. Po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym:

Zakwalifikowała na rok szkolny 2021/2022 niżej wymienionych kandydatów:

 1. Jakub
 2. B. Natalia
 3. C. Patryk
 4. G. Iga
 5. H. Aleksander
 6. J. Szymon
 7. K. Róża
 8. K. Julianna
 9. K. Jakub
 10. K. Karol
 11. K. Tamara
 12. N. Lilianna
 13. N. Szymon
 14. P. Wiktoria
 15. R. Filip
 16. S. Antonina
 17. S. Aleksandra
 18. Ś. Maria
 19. W. Zofia
 20.  
  1. Niezakwalifikowała na rok szkolny 2021/2022 niżej wymienionych kandydatów:
  1. B. Nina
  2. B. Julian
  3. B. A. Teresa
  4. C. Szymon
  5. D. Stefan
  6. G. Witold
  7. H. Blanka
  8. J. Filip
  9. J. Samia
  10. K. Stanisław
  11. L. Jakib
  12. M. Filip
  13. M. Rozialia
  14. M. Antonina
  15. N. S.Aleksander
  16. P. Miłosz
  17. R. Dariia
  18. R. Krzysztof
  19. R. Jan
  20. S. Leon
  21. S. Aleksandra
  22. Ś. Stanisław
  23. W. Apolonia
  24. W. Maja

  Data podania do publicznej wiadomości listy: 29.03.2021.

Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola :

W procesie naboru nie uczestniczą dzieci uczęszczające do przedszkola. Rodzice składają pisemną „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”

Niezłożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie do 26.02.2021 r. , oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza.

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 

Rodzice składają wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola .

Wnioski przyjmowane będą w godzinach 8.00-16.00 w dwóch placówkach :

 • Publicznego Przedszkola „Świat Dziecka” ul. J.Chełmońskiego 148/22 i 
 • Publicznego Przedszkola „Świat Dziecka” ul. J.Chełmońskiego 134/23 oraz 
 • drogą mailową przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres  swiatdziecka.bronowice@op.pl

Terminarz rekrutacji

Rekrutacja podstawowa :

 

Data

Zdarzenie

 

15.02 – 26.02.2021

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – przyjmowanie wniosków w przedszkolu lub drogą mailową

 

01.03 – 22.03.2021

przyjmowanie wniosków w placówce przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi w godz. 8.00-16.00

lub drogą mailową na adres :swiatdziecka.bronowice@op.pl

 

23.03 – 26.03.2021

Weryfikacja wniosków przez przedszkole– przewodniczący komisji rekrutacyjnej 

 

 29.03.2021 

  

Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych), przesłanie na adres e-mail informacji o wynikach

 

30.03 – 09.04.2021

Potwierdzanie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w godzinach ustalonych przez dyrektora

 

12.04.2021

Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci oraz liczby wolnych miejsc

Rekrutacja uzupełniająca :

19.04 – 30.04.2021

Rekrutacja uzupełniająca – przyjmowanie wniosków w placówce przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi w godz. 8.00-16.00 lub drogą mailową na adres :swiatdziecka.bronowice@op.pl

04.05 – 07.05.2021

Rekrutacja uzupełniająca – weryfikacja wniosków przez przedszkole 

10.05.2021

Rekrutacja uzupełniająca – ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

10.05 – 14.05.2021

Rekrutacja uzupełniająca – potwierdzanie woli przyjęcia

17.05.2021 

Rekrutacja uzupełniająca – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

Kryteria rekrutacji:

Kryterium

Dokumenty potwierdzające kryteria, które należy dołączyć do Wniosku o przyjęcie

Punkty1)

Kryteria główne

Dziecko z rodziny wielodzietnej2)

Oświadczenie o wielodzietności kandydata

22

Dziecko niepełnosprawne

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948)

22

Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948)

22

Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948)

22

Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948)

22

Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego3)

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

22

Dziecko objęte pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860)

22

Kryteria dodatkowe :

Dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie

obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub też zostało

zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych

zaświadczenie, że dziecko, dla którego ubiegają się o miejsce w przedszkolu, zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu

Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku

z przyczyn zdrowotnych

 – ksero książeczki szczepień

6

Droga dziecka z domu lub rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiegokolwiek innego przedszkola publicznego4)

Dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica

6

Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu 5)

 

6

Rodzeństwo dziecka uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola

 

4

1) punkty sumują się

2) rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

3) samotne wychowywanie – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

4) kryterium mogą spełniać maksymalnie trzy przedszkola: najbliższe domu dziecka; najbliższe miejsca pracy lub miejsca nauki każdego z rodziców

5) kryterium weryfikowane przez komisję rekrutacyjną na podstawie dokumentacji przedszkolnej

.

Wniosek o przyjęcie dziecka

 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnegona docx

REGULAMIN REKRUTACYJNY 2021 22

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.