REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola :

W procesie naboru nie uczestniczą dzieci uczęszczające do przedszkola. Rodzice składają pisemną „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”

Niezłożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie do 26.02.2021 r. , oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza.

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 

Rodzice składają wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola .

Wnioski przyjmowane będą w godzinach 8.00-16.00 w dwóch placówkach :

  • Publicznego Przedszkola „Świat Dziecka” ul. J.Chełmońskiego 148/22 i 
  • Publicznego Przedszkola „Świat Dziecka” ul. J.Chełmońskiego 134/23 oraz 
  • drogą mailową przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres  swiatdziecka.bronowice@op.pl

Terminarz rekrutacji

Rekrutacja podstawowa :

 

Data

Zdarzenie

 

15.02 – 26.02.2021

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – przyjmowanie wniosków w przedszkolu lub drogą mailową

 

01.03 – 22.03.2021

przyjmowanie wniosków w placówce przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi w godz. 8.00-16.00

lub drogą mailową na adres :swiatdziecka.bronowice@op.pl

 

23.03 – 26.03.2021

Weryfikacja wniosków przez przedszkole– przewodniczący komisji rekrutacyjnej 

 

 29.03.2021 

  

Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych), przesłanie na adres e-mail informacji o wynikach

 

30.03 – 09.04.2021

Potwierdzanie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w godzinach ustalonych przez dyrektora

 

12.04.2021

Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci oraz liczby wolnych miejsc

Rekrutacja uzupełniająca :

19.04 – 30.04.2021

Rekrutacja uzupełniająca – przyjmowanie wniosków w placówce przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi w godz. 8.00-16.00 lub drogą mailową na adres :swiatdziecka.bronowice@op.pl

04.05 – 07.05.2021

Rekrutacja uzupełniająca – weryfikacja wniosków przez przedszkole 

10.05.2021

Rekrutacja uzupełniająca – ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

10.05 – 14.05.2021

Rekrutacja uzupełniająca – potwierdzanie woli przyjęcia

17.05.2021 

Rekrutacja uzupełniająca – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

Kryteria rekrutacji:

Kryterium

Dokumenty potwierdzające kryteria, które należy dołączyć do Wniosku o przyjęcie

Punkty1)

Kryteria główne

Dziecko z rodziny wielodzietnej2)

Oświadczenie o wielodzietności kandydata

22

Dziecko niepełnosprawne

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948)

22

Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948)

22

Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948)

22

Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948)

22

Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego3)

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

22

Dziecko objęte pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860)

22

Kryteria dodatkowe :

Dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie

obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub też zostało

zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych

zaświadczenie, że dziecko, dla którego ubiegają się o miejsce w przedszkolu, zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu

Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku

z przyczyn zdrowotnych

 – ksero książeczki szczepień

6

Droga dziecka z domu lub rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiegokolwiek innego przedszkola publicznego4)

Dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica

6

Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu 5)

 

6

Rodzeństwo dziecka uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola

 

4

1) punkty sumują się

2) rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

3) samotne wychowywanie – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

4) kryterium mogą spełniać maksymalnie trzy przedszkola: najbliższe domu dziecka; najbliższe miejsca pracy lub miejsca nauki każdego z rodziców

5) kryterium weryfikowane przez komisję rekrutacyjną na podstawie dokumentacji przedszkolnej

.

Wniosek o przyjęcie dziecka

 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnegona docx